Lịch học Tiếng Anh

Lịch học lớp Elementary English

 • Học vào buổi tối trong tuần
  • Thứ Ba
  • Thứ Năm
 • Giờ học: 19:00-21:00
 • Thời lượng: 6 tháng chia thành 2 khóa
  • Khóa 1: 3 tháng
  • Khóa 2: 3tháng

Ghi chú: trong khóa này sẽ có

 • Kiểm tra đầu khóa – làm bài trực tuyến (online) ở nhà
 • Kiểm tra giữa khóa, sau khi kết thúc Mức 1
 • Theo dõi và hỗ trợ các học viên chưa theo kịp bài trên lớp