Nội dung ISTQB Agile Tester

Khoá học ISTQB Agile Tester đang được nhiều tester quan tâm bởi vì xu hướng chuyển sang áp dụng các mô hình Agile như Scrum hay Kanban vào phát triển phần mềm.

Nội dung khoá Agile Tester

Qua khóa học Agile Tester tại Testing VN, bạn sẽ nắm vững những kiến thức sau:

 • ✅ Các khái niệm về Agile như manifesto và principles
 • ✅ Các nguyên tắc, qui trình kiểm thử trong các dự án Agile
 • ✅ Vai trò của tester trong các dự án Agile
 • ✅ Các phương pháp kiểm thử hiệu quả trong Agile
 • ✅ Tự tin áp dụng Exploratory testing vào phân tích user story và kiểm thử
 • ✅ Ôn thi chứng chỉ ISTQB Agile Tester quốc tế

Đề cương ISTQB Agile Tester

 1. Agile Software Development
  1.1 The Fundamentals of Agile Software Development
  1.1.1 Agile Software Development and the Agile Manifesto
  1.1.2 Whole-Team Approach
  1.1.3 Early and Frequent Feedback

  1.2 Aspects of Agile Approaches
  1.2.1 Agile Software Development Approaches
  1.2.2 Collaborative User Story Creation
  1.2.3 Retrospectives
  1.2.4 Continuous Integration
  1.2.5 Release and Iteration Planning
 2. Fundamental Agile Testing Principles, Practices, and Processes
  2.1 The Differences between Testing in Traditional and Agile Approaches
  2.1.1 Testing and Development Activities
  2.1.2 Project Work Products
  2.1.3 Test Levels
  2.1.4 Testing and Configuration Management
  2.1.5 Organizational Options for Independent Testing

  2.2 Status of Testing in Agile Projects
  2.2.1 Communicating Test Status, Progress, and Product Quality
  2.2.2 Managing Regression Risk with Evolving Manual and Automated Test Cases

  2.3 Role and Skills of a Tester in an Agile Team
  2.3.1 Agile Tester Skills
  2.3.2 The Role of a Tester in an Agile Team
 3. Agile Testing Methods, Techniques, and Tools
  3.1 Agile Testing Methods
  3.1.1 Test-Driven Development, Acceptance Test-Driven Development, and Behavior-Driven Development
  3.1.2 The Test Pyramid
  3.1.3 Testing Quadrants, Test Levels, and Testing Types
  3.1.4 The Role of a Tester

  3.2 Assessing Quality Risks and Estimating Test Effort
  3.2.1 Assessing Quality Risks in Agile Projects
  3.2.2 Estimating Testing Effort Based on Content and Risk

  3.3 Techniques in Agile Projects
  3.3.1 Acceptance Criteria, Adequate Coverage, and Other Information for Testing
  3.3.2 Applying Acceptance Test-Driven Development
  3.3.3 Functional and Non-Functional Black Box Test Design
  3.3.4 Exploratory Testing and Agile Testing

  3.4 Tools in Agile Projects
  3.4.1 Task Management and Tracking Tools
  3.4.2 Communication and Information Sharing Tools
  3.4.3 Software Build and Distribution Tools
  3.4.4 Configuration Management Tools

Tải về ở đây

Học phí: Vui lòng tham khảo học phí lớp Agile Tester được cập nhật mới nhất ở đây: Học phí Testing VN

Để tư vấn chi tiết và ghi danh, vui lòng liên hệ trực tiếp (gọi hoặc qua Zalo) 0908045005.