TVNCLUB Offline

Continuous Integration và Continuous Delivery

 • 1/27
 • 2/27
 • 3/27
 • 4/27
 • 5/27
 • 6/27
 • 7/27
 • 8/27
 • 9/27
 • 10/27
 • 11/27
 • 12/27
 • 13/27
 • 14/27
 • 15/27
 • 16/27
 • 17/27
 • 18/27
 • 19/27
 • 20/27
 • 21/27
 • 22/27
 • 23/27
 • 24/27
 • 25/27
 • 26/27
 • 27/27

CI & CD

Nội dung

Hải sẽ giới thiệu về CI & CD (Continuous Integration và Continuous Delivery/Deployment) trong phát triển phần mềm và ảnh hưởng đến việc kiểm thử phần mềm như thế nào.

 1. Master-branch development process
 2. Continuous Integration (CI)
 3. Definition
 4. Benefits
 5. Best practices
 6. Extra steps
 7. Continuous Delivery
 8. Continuous Deployment
 9. Demo

Speaker
Nguyễn Dương Hải – đang làm việc tại Silicon Straits Saigon
Đã từng làm việc tại Atlassian
Thêm thông tin: https://www.facebook.com/nguyenduong.hai.98

You Might Also Like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *