Đào Tạo Fresher Tester

Đây là nội dung khóa học Fresher Tester do Ban Quản Trị TESTING VN đứng ra giảng dạy.
Ngoài việc truyền đạt kinh nghiệm làm việc thực tế của các giảng viên, những Tester lâu năm đang làm việc trong các Công ty phần mềm quốc tế. Thì nội dung khoá học cũng sẽ bao phủ một số kiến thức cơ bản sau đây, dựa vào tài liệu Kiểm thử phần mềm chuẩn quốc tế ISTQB

  • Chapter 1: Software Testing Overview
  • Chapter 2: Fundamental Test Process & Testing Principles
  • Chapter 3: Software Requirement Specifications
  • Chapter 4: Test Planning
  • Chapter 5: Static Techniques
  • Chapter 6: Test cases & Test case Management Systems
  • Chapter 7: Test Design Techniques
  • Chapter 8: Bugs & Bug Management Systems
  • Chapter 9: Tester’s entry exams (istqb exam)
  • Chapter 10: Fundamental Soft Skills

Mời xem chi tiết lợi ích của khoá học Fresher Tester ở đây. Hoặc tham khảo Lịch khai giảng lớp Fresher Tester ở link này.