Nội dung khóa học ISTQB CTFL

Link đăng ký học ISTQB

Đây là nội dung khóa học ISTQB CTFL mà testingvn cung cấp cho các bạn

I. Kiến thức bổ sung

  • Chia sẻ kinh nghiệm thực tế trong công việc
  • Kiểm thử hệ thống phức tạp
  • Pairwise testing
  • Phân biệt Performance testing, Load testing và Stress testing
  • Kinh nghiệm thiết kế test case
  • Kinh nghiệm ước lượng – estimation
  • Kinh nghiệm quản lý trong kiểm thử phần mềm
  • Kinh nghiệm testing trong qui trình Agile testing – scrum
  • Kinh nghiệm làm bài test ISTQB

II. Nội dung chuẩn của ISTQB

Nội dung khoá học ISTQB CTFL

Nội dung khoá học ISTQB CTFL

1 Fundamentals of testing
1.1 Why is testing necessary?
1.2 What is testing?
1.3 Testing principles
1.4 Fundamental test process
1.5 The psychology of testing

2 Testing throughout the software life cycle
2.1 Software development models
2.2 Test levels
2.3 Test types: the targets of testing
2.4 Maintenance testing

3 Static techniques
3.1 Reviews and the test process
3.2 Review process
3.3 Static analysis by tools

4 Test design techniques
4.1 Identifying test conditions and designing test cases
4.2 Categories of test design techniques
4.3 Specification-based or black-box techniques
4.4 Structure-based or white-box techniques
4.5 Experience-based techniques
4.6 Choosing a test techniques

5 Test management
5.1 Test organization
5.2 Test plans, estimates, and strategies
5.3 Test progress monitoring and control
5.4 Configuration management
5.5 Risk and testing
5.6 Incident management

6 Tool support for testing
6.1 Types of test tool
6.2 Effective use of tools: Potential benefits and
6.3 Introducing a tool into an organization

7. ISTQB Exam Dump

8. Ôn thi chứng chỉ ISTQB CTFL giúp các bạn có tỉ lệ đậu cao