Nội dung khoá học Java For Testers

Nội dung khoá học Java dành cho Tester được thiết kế lại gói gọn trong 10 buổi học x 3 giờ. Khoá học được thiết kế dựa vào nhu cầu thực sự cần thiết của Tester không biết lập trình. Sẽ học thực hành trên máy tính 100%.

Sau khoá học các bạn có thể tự lập trình một ứng dụng nho nhỏ dùng hỗ trợ việc kiểm thử. Vấn đề quan trọng nhất mà bạn đạt được là bạn có thể viết Unit Test và Integration Test, đây là công việc DEV vẫn hay làm trong một số Công ty. Ngoài ra bạn còn biết sử dụng công cụ hỗ trợ lập trình tân tiến như Intellij và Maven.

Session 1:
Install
Basics of Java
+ Comment
+ Statement
+ Package
+ Java classes
+ Importing classes
+ Data Types
+ Operator
+ strings

Session 2:
– Writing Your First Java Code
+ Create a Test Class
+ Create a method
+ Make the method a Test
+ Try to test with some math
+ Run the test
– Constructor
+ No-argument Constructor
+ A Constructor with arguments
+ this
+ Explicit Constructor Invocation
+ Exercise
– Getters and Setters
– Selections and Decisions
+ Ternary Operators
+ if statement
+ else statement
+ Nested if else
+ switch statement

Session 3:
– Map & HashMap and For Loop Iteration
+ Create an Array
+ Access items in an array
+ Iterate through an array
+ For Each loop
+ For loop
+ Index in a for each loop

Session 4:
Arrays of Arrays
+ Array Length
+ Arrays class
* copyOf
* copyOfRange
* fill
* sort
Random Data:
+ Math.random
+ java.until.random
+ Seeding random numbers
+ Using Random Numbers to generate Random Strings
+ Exercise

Session 5:
Dates and Times:
+ currentTimeMillis
+ Date
+ SimpleDateFormat
+ Calendar
Files:
+ Reading and Writing a File
+ File methods
Properties and Property files
+ Properties basics
+ Java’s System Properties
+ Working with Property files

Session 6:
– Install Maven
– JUnit Explored
+ Add JUnit to the pom.xml file
+ @Test
+ Before & After
+ @Ignore
+ JUnit Assertions
+ Asserting with Hamcrest Matchers and assertThat

Session 7:
Exception
+ Introduce Exception
+ Catching Exception
+ Use Exception as an object
+ Catch more than one exception
+ JUnit and exception
+ Throwing an Exception
+ finally
Inheritance
+ extend
+ Inherit from Interfaces and Abstract Classes
Course Review

Session 8:
– Exam: Using some libs

  •  Read & write excel file (lib Apache POI)
  • Get a simple API (lib rest-assured )
  • Parse JSON with JSON path

Đăng ký học Java for Testers