Nội dung khóa học Test Automation

Đến với khoá học Automation Test, WebDriver, do TESTING VN cung cấp, các bạn sẽ được trang bị các kiến thức hữu ích sau:


1. Introduction to automated test, Selenium

SeleniumVN

2. How to open browsers with selenium

 • open chrome
 • open firefox
 • open ie 11
 • open edge (both the old and newest version using chromium)
 • open safari
 • open chrome headless
 • open fFrefox headless
 • open mobile mode in chrome browser

3. Working with web elements 

 • text box, text field
 • link,
 • dropdown
 • checkbox
 • table
 • jsAlert
 • frame/iframe
 • basic authentication
 • drag/drop
 • hover
 • right click
 • keyboard
 • ..

4. Handle Test flow

 • implicit wait
 • explicit wait

5. Page Object Model 

 • 3 approaches for POM
 • Page Factory

6. TestNG

 • annotations
 • hooks
 • dataprovider
 • parameters
 • groups

7. Writing test with the current framework

Ghi chú: Trên đây là những đề mục chính mà khoá học sẽ trang bị, trong từng phần trên sẽ có một số thông tin chi tiết liên quan khác nữa. Phần đầu, tổng quan về kiểm thử tự động là tìm hiểu về lý thuyết. Các phần còn lại là thực hành trên máy tính.

Trân trọng