Chứng chỉ ISTQB, ISTQB Certificate

Tỷ lệ thi đậu chứng chỉ ISTQB – cập nhật 2016

Nội dung chứng chỉ ISTQB CTFL
Đề cương chứng chỉ ISTQB CTFL

Theo thông tin từ ISTQB. Tính đến thời điểm Tháng 12 năm 2016 đã có hơn 700.000 (bảy trăm ngàn) lượt làm bài thi. Và số lượng chứng chỉ cấp ra chỉ đạt khoảng 500.000 (năm trăm ngàn). Như vậy cho thất tỷ lệ thi đỗ, vượt qua, được bài thi ISTQB nói chung là không dễ.

Number of exams administered: ~700,000
Number of certifications issued: 500,000+

Số lượng tester được cấp chứng chỉ ISTQB phân bổ theo khu vực, tính từ năm 2013 đến thời điểm báo cáo là Tháng 12/2016

Chứng chỉ ISTQB được cấp phát tính theo cấp độ (level). Cho thấy hầu hết các tester chỉ lấy chứng chỉ ISTQB ở cấp độ Cơ Bản (Foundation Level – CTFL)

Sơ đồ các quốc gia có Uỷ Ban ISTQB

Nguồn: http://www.istqb.org/about-as/facts-figures.html

You Might Also Like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *