Reply To: Smoke Test

#899
phanvuong0401
Participant

Là một tập con của tất cả các trường hợp thử nghiệm quy định / kế hoạch bao gồm các chức năng chính của một thành phần hoặc hệ thống, để xác định rằng các chức năng quan trọng nhất của một chương trình làm việc, nhưng không phải làm phiền với chi tiết tốt hơn. Thử nghiệm xây dựng và thử khói hàng ngày là một trong những cách thực hành tốt nhất trong ngành.