Nội dung khóa học Appium

Đến với khoá học Appium – Mobile Automated Test, do TESTING VN cung cấp, các bạn sẽ được trang bị các kiến thức hữu ích sau:

  • Hybrid Apps, Native Apps and WebApps
  • Concept of UIAutomator
  • Drawbacks and Limitations
  • Download and Configure Android on local machine
  • Understanding difference between Api level and Android version
  • Configuring appium on Simulator
  • Downloading/Configuring Appium, Selenium from Maven/POM dependencies
  • How to get Apk file, AppActivityName and AppPackage for any application
  • Using Android UI Automator’sUISelector() and its functions
  • Using UIAutomator in Compressed layout
  • Finding selected Elements
  • Finding elements by text using AndroidUIAutomator commands
  • Launching XML View from WebDriver
  • Android key events like home, backspace, delete etc
  • Web Application Testing
  • All tools and concepts needs for Selenium automation
  • Appium examples with multiple apps
  • Preparation for Appium interview
  • Maven Appium
  • Page Object Model
  • Appium with Sauce Labs
  • Appium and testNG framework

Ghi chú: Trên đây là những đề mục chính mà khoá học sẽ trang bị, trong từng phần trên sẽ có một số thông tin chi tiết liên quan khác nữa. Phần lớn học thực hành trên máy tính.

Trân trọng

Vui lòng tham khảo thêm
+ Yêu cầu cần thiết trước khi học Appium – Mobile Automated Test
+ Lịch khai giảng khoá học mới nhất học Appium
+ Lợi ích của khóa học Appium
+ Đăng ký học Appium
+ Đối tượng của khóa học Appium