Rest API Test Automation

Ngày nay UI automated testing là một trong những yêu cầu bắt buộc của các dự án lớn, và xu hướng sử dụng các phần mềm mã nguồn mở như Selenium hay Appium cho UI functional testing là rất cần thiết. Trong quá trình phát triển phần mềm ngày nay, API testing đang được team Developer thực hiện, Nhưng với xu hướng mở rông của automated testing thì việc tự động hoá kiểm thử cho API đang là một trong nhưng yêu cầu đối với team automated testing.

Hiện tại API có 2 dạng là REST và SOAP, các production hiện tại đang có xu hướng sử dụng REST để xây dựng hệ thống api cho sản phầm của mình, và nhu cầm kiểm thử cho nó cũng ngày càng tăng cao.

Kiểm thử API có ưu điểm hơn UI ở chổ nó chạy nhanh, và test chạy ổn định hơn UI, nên càng này rất nhiều công ty chú trọng vào testing ở level này nhằm đảm bảo sản phẩm chạy ổn định hơn là giảm lại thời gian test cho phần UI. Nhưng để có thể kiểm thử API service đồi hỏi người làm phải có kiến thức về API, kiến thức về Business của product cũng như tư duy logic để có thể tạo ra các ngữ cảnh test.

api testing

Dưới đây là 15 tools phổ biến cho API testing:

Postman
Đây là chrome plugins, hiện tại công cụ này được developer cũng như QC sử dụng để kiểm thử API phổ biến nhất

  • Hỗ trợ kiểm thử tự động cũng như exploratory testing.
  • Hỗ trợ MAC, WIN, LINUX & Chrome App
  • Tích hợp với Swagger & RAML formats
  • Có thể Run Test, Debug và monitor API
  • Không cần học thêm ngôn ngữ lập trình

Karate DSL
Đây là một framework mã nguồn mở để kiểm thử API với rất nhiều ưu điểm:

  • Không cần nhiều kiến thức về lập trình
  • Hỗ trợ viết test case định dạng Cucumber
  • Tích hợp với Jenkins

SOAP UI
Đây là phần mềm có phí nổi tiếng cho API, services của Smart Bear, ngoài ra cũng có bản miễn phí nhưng bị giới hạn một số features. Hiện tại theo đánh giá của cộng đồng phần mềm đây là một trong ứng dụng tố nhất để kiểm thử API, performance… Nó hỗ trợ viết script bằng Groovy nên xửa ly performance tốt hơn các ngông ngữ khác. có thể chạy trên Win, MAC, Linux.

HttpMaster Express: đây là công cụ kiểm thử RESTful api services cho Web.

Rest- Assured
Đây là môt trong nhưng công cụ khá mạnh khi kiểm thử api bằng Java. Nó hỗ trợ viết test bằng Java, sử dụng các keywork như given(), when(), then() rất thân thuộc cho các bạn đã quen với viết test bằng Cucumber. Ngoài nó nó build-in rất nhiều thư viện để xử lý JSON, XML. Nhược điểm của tool này là yêu cầu người làm cần có kiến thức về lập trình Java.

RestSharp#: cũng như Rest-assured đây là thư viện cho .Net

Rest Console

RoboHydra Server

Hippie-Swagger

Pyresttest

Airborne

Unirest

Mockbin

Citrus Framework

Api Testing Tools Recap