Nội dung khóa Test Automation Selenium

Thông tin về Giảng viên

Chuyên đào tạo Test Automation Selenium

Nội dung khoá học Selenium (Web Automated Testing)

Mục tiêu khoá học

Sau khoá học này bạn sẽ nắm vững kiến thức và kỹ năng sau:

 1. Tổng quan về Java, đặc biệt là những phần được sử dụng trong Kiểm thử tự động với Selenium
  • Hiểu được Java projects, maven projects, packages, classes, methods, và variables
  • Thao tác thành thạo với String, Arrays, List
  • Hiểu rõ khái niệm lập trình hướng đối tượng (OOP concepts)
 2. Thao tác với trình duyệt
  • Cross browsers
  • Browser mode(headless, mobile view)
 3. Xử lý tốt nhiều loại thành phần và hành động khác nhau trên trang web (Web elements)
  • Table, grid, etc.
  • Tab, button, etc.
  • Click
  • SendKeys
 4. Biết sử dụng TestNG để tạo:
  • Test case
  • Test suite
  • Test plan
  • Các loại báo cáo
 5. Nắm vững cách làm việc với các dự án sử dụng Maven
 6. Hiểu rõ và biết cách sử dụng các thao tác với git trên Github
 7. Áp dụng được CI đơn giản với Github Actions.

Ghi chú: Trên đây là những đề mục chính mà khoá học sẽ trang bị, trong từng phần trên sẽ có một số thông tin chi tiết liên quan khác nữa. Phần đầu, tổng quan về kiểm thử tự động là tìm hiểu về lý thuyết. Các phần còn lại là thực hành trên máy tính.

Trân trọng