Kiểm thử hộp trắng, Kỹ thuật kiểm thử

Statement testing là gì?

⭐ Statement testing là một kỹ thuật kiểm thử hộp trắng (white-box testing) giúp xác định các test case để thực thi một số câu lệnh của một chức năng nào đó. Bài viết này sẽ giải thích cho bạn “statement testing là gì?” và cách xác định statement coverage cho một đoạn code đơn giản. Xuyên suốt bài này

Read More...