Smoke Test

Viewing 1 reply thread
 • Author
  Posts
  • #134
   tvn
   Keymaster

   Smoke Test is a subset of all defined/planned test cases that cover the main functionality of a component or system, to ascertaining that the most crucial functions of a program work, but not bothering with finer details. A daily build and smoke test is among industry best practices.

   Theo Glossary ISTQB version 2.1

  • #899
   phanvuong0401
   Participant

   Là một tập con của tất cả các trường hợp thử nghiệm quy định / kế hoạch bao gồm các chức năng chính của một thành phần hoặc hệ thống, để xác định rằng các chức năng quan trọng nhất của một chương trình làm việc, nhưng không phải làm phiền với chi tiết tốt hơn. Thử nghiệm xây dựng và thử khói hàng ngày là một trong những cách thực hành tốt nhất trong ngành.

Viewing 1 reply thread
 • You must be logged in to reply to this topic.