Abstract test case

Viewing 0 reply threads
 • Author
  Posts
  • #823
   tvn
   Keymaster

   Theo ISTQb Glossary 2.2

   A test case without concrete (implementation level) values for input data and expected results. Logical operators are used; instances of the actual values are not yet defined and/or available.

   TVN tạm dịch
   Một trường hợp kiểm thử không chứa các giá trị dữ liệu đầu vào và kết quả mong đợi cụ thể (mức thực hiện). Các toán tử logic được sử dụng; các đối tượng giá trị thực tế chưa được xác định và/hoặc chưa có.

   Ví dụ
   TC1: Kiểm thử trường hợp admin có thể thêm một Người dùng mới
   1. Login thành công với user admin
   2. Đến màn hình Quản lý Người dùng
   3. Click vào nút ‘Thêm Người dùng’
   4. Nhập thông tin người dùng mới hợp lệ
   5. Click nút ‘Thêm’

   Kết quả mong đợi: người dùng mới được thêm thành công vào hệ thống.

   Mời xem thêm

   Thuật ngữ đồng nghĩa
   high level test case
   logical test case

   Thuật ngữ đối ngược
   low level test case

   Thuật ngữ liên quan
   test case
   test case specification
   test suite

Viewing 0 reply threads
 • You must be logged in to reply to this topic.