Intake Test

Viewing 0 reply threads
 • Author
  Posts
  • #133
   tvn
   Keymaster

   intake test: A special instance of a smoke test to decide if the component or system is ready for detailed and further testing. An intake test is typically carried out at the start of the test execution phase.

   TVN tạm dịch
   Kiểm thử nhận vào: Là một trường hợp đặc biệt của smoke test để quyết định xem hệ thống hay thành phần (component) đó có sẵn sàng cho việc kiểm thử chi tiết và kỹ hơn. Kiểm thử nhận vào thường được thực hiện vào thời điểm bắt dầu giai đoạn thực thi kiểm thử.

   Ví dụ
   Trước khi bắt đầu tiến hành test ứng dụng thanh toán trực tuyến. Tester không nên nhảy vào test chi tiết từng case như thanh toán thành công và đi kiểm tra tài khoản của các bên liên quan trong giao dịch đó. Thay vì vậy, tester nên kiểm tra xung quanh (nhanh) các nút (button), link, form, v.v… xem thử có vấn đề gì nghiêm trọng (ví dụ hiển thị trang trắng (blank page) hay có lỗi exception, crash ứng dụng) xảy ra hay không. Nếu không có lỗi nghiêm trọng nào thì tester nên tiến hành test chi tiết dựa theo danh sách test case đã viết hoặc thực hiện exploratory testing.

   Xin mời xem thêm

    smoke test
   • This topic was modified 4 years, 8 months ago by tvn. Reason: add link to define 'smoke test'
Viewing 0 reply threads
 • You must be logged in to reply to this topic.