Alpha testing

Viewing 0 reply threads
 • Author
  Posts
  • #137
   tvn
   Keymaster

   Theo ISTQB Glossary 2.2

   alpha testing: Simulated or actual operational testing by potential users/customers or an independent test team at the developers’ site, but outside the development organization. Alpha testing is often employed for off-the-shelf software as a form of internal acceptance testing.

   TVN tạm dịch:
   Kiểm thử anpha: Việc kiểm thử hoạt động thực tế hoặc giả lập bởi các khách hàng/người dùng tiềm năng hoặc các nhóm kiểm thử độc lập, được thực hiện ở phía nhà phát triển phần mềm, nhưng bên ngoài nhóm phát triển. Kiểm thử alpha thường được thực hiện như là một dạng kiểm thử chấp nhận trong nội bộ đối với các sản phẩm phần mềm đóng gói sẵn trên thị trường (off-the-shelf software)

   Ví dụ:
   Các phần mềm COTS như MS office, trước khi phát hành đến tay người dùng, Microsoft đã nhờ nhiều nhóm test, hay thuê các Công ty kiểm thử độc lập bên ngoài thực hiện việc kiểm thử.

   Mời xem thêm:

   Thuật ngữ đối ngược
   Beta testing

   Thuật ngữ liên quan
   Bespoke Software
   Commercial Off-The-Shelf

Viewing 0 reply threads
 • You must be logged in to reply to this topic.