Beta testing

Viewing 0 reply threads
 • Author
  Posts
  • #138
   tvn
   Keymaster

   Theo ISTQB Glossary 2.2

   Operational testing by potential and/or existing users/customers at an external site not otherwise involved with the developers, to determine whether or not a component or system satisfies the user/customer needs and fits within the business processes. Beta testing is often employed as a form of external acceptance testing for off-the-shelf software in order to acquire feedback from the market.

   TVN Tạm dịch:
   Kiểm thử chấp nhận beta: Kiểm thử vận hành được thực hiện bởi khách hàng/người dùng hiện tại hoặc/và tiềm năng ở bên ngoài nơi phát triển phần mềm và không liên quan đến các lập trình viên, nhằm để xác định xem một thành phần hoặc hệ thống có đáp ứng nhu cầu của người dùng/khách hàng và phù hợp với qui trình nghiệp vụ của họ hay không. Kiểm thử beta thường được thực hiện như một dạng kiểm thử chấp nhận từ bên ngoài nhóm phát triển đối với loại phần mềm đóng gói sẵn (COTS – Commercial Off-The-Shelf hoặc Off-The-Shelf) để thu thập phản hồi từ thị trường trước khi đưa ra bản thương mại.

   Ví dụ:
   Mọi người hay tải các phần mềm trên internet, có chữ “beta” hoặc “phiên bản beta” nghĩa là mình đang sử dụng thử các sản phẩm đó. Chức năng của các bản beta có thể đầy đủ có thể thiếu. Nhóm phát triển sẽ thu thập thông tin về quá trình sử dụng, nhất là lỗi, một cách tự động và âm thầm (chương trình tự gửi thông tin về server thông qua internet).

   Mời xem thêm:

   Thuật ngữ đối ngược
   Alpha testing

   Thuật ngữ liên quan
   Bespoke Software
   Commercial Off-The-Shelf

Viewing 0 reply threads
 • You must be logged in to reply to this topic.