Exit Criteria

Viewing 0 reply threads
 • Author
  Posts
  • #898
   tvn
   Keymaster

   Theo ISTQB Glossary 2.2

   The set of generic and specific conditions, agreed upon with the stakeholders for permitting a process to be officially completed. The purpose of exit criteria is to prevent a task from being considered completed when there are still outstanding parts of the task which have not been finished. Exit criteria are used to report against and to plan when to stop testing.

   TVN Tạm dịch
   Tiêu chí kết thúc: Tập các điều kiện chung chung và cụ thể, được đồng ý bởi các bên liên quan cho phép một quá trình được chính thức hoàn thành. Mục đích của tiêu chí kết thúc là để ngăn chặn một nhiệm vụ được xem như hoàn thành trong khi vẫn còn một số phần chưa hoàn thành. Tiêu chí kết thúc được sử dụng để báo cáo dựa trên và để lên kế hoạch thời điểm kết thúc kiểm thử.

   Ví dụ
   + Hết thời gian
   + Khi đã tìm và fix hết bug tìm thấy
   + Đến ngày phát hành sản phẩm

   Mời xem thêm:
   Thuật ngữ đối ngược

   Thuật ngữ liên quan

Viewing 0 reply threads
 • You must be logged in to reply to this topic.