Agile Tester

Chapter 1: Agile Software Development

 • Tester nên nắm được khái niệm cơ bản về phát triển phần mềm Agile dựa trên Tuyên ngôn Agile.
 • Tester nên hiểu những lợi thế của phương pháp tiếp cận đội nhóm và lợi ích của những phản hồi sớm và thường xuyên.
 • Tester nên nhớ lại các phương pháp phát triển phần mềm Agile.
 • Tester có thể phối hợp với nhóm phát triển và nghiệp vụ (ví dụ PM, khách hàng) để viết user story (câu chuyện người dùng) có thể kiểm thử được (testable)
 • Tester nên hiểu cách áp dụng các buổi retrospectives (hồi tưởng lại) hiệu quả để giúp cải tiến quy trình làm việc trong các dự án Agile.
 • Tester nên hiểu việc áp dụng và mục đích của việc tích hợp liên tục (CI).
 • Tester nên biết sự khác biệt giữa lập kế hoạch cho mỗi vòng lặp (iteration planning) và lập kế hoạch phát hành (release planning), và cách tester giúp làm tăng giá trị trong các hoạt động này

Chapter 2: Fundamental Agile Testing Principles, Practices, and Processes

 • Tester có thể mô tả sự khác biệt giữa các hoạt động kiểm thử trong các dự án Agile và các dự án không Agile.
 • Tester có thể mô tả cách các hoạt động phát triển và thử nghiệm được tích hợp trong các dự án Agile.
 • Tester có thể mô tả vai trò của thử nghiệm độc lập trong các dự án Agile.
 • Tester phải có thể mô tả các công cụ và kỹ thuật được sử dụng để truyền đạt trạng thái thử nghiệm trong dự án Agile, bao gồm tiến độ thử nghiệm và chất lượng sản phẩm.
 • Tester có thể mô tả quá trình phát triển các trường hợp kiểm thử (test cases) qua nhiều lần lặp và giải thích tại sao tự động hóa thử nghiệm lại quan trọng để quản lý rủi ro hồi quy trong các dự án Agile.
 • Tester nên hiểu các kỹ năng (con người, miền và kiểm tra) của các Tester trong nhóm Agile.
 • Tester có thể hiểu được vai trò của Tester trong nhóm Agile.

Chapter 3: Agile Testing Methods, Techniques, and Tools

 • Tester có thể nhớ lại các khái niệm về phát triển dựa trên kiểm thử (TDD), phát triển dựa trên kiểm thử chấp nhận (ATDD) và phát triển dựa trên hành vi (BDD).
 • Tester có thể nhớ lại các khái niệm của kim tự tháp kiểm thử (test pyramid).
 • Tester có thể tóm tắt các tứ đồ kiểm thử (testing quadrants) và mối quan hệ của chúng với các mức kiểm thử và các loại kiểm thử.
 • Đối với một dự án Agile nhất định, tester có thể làm việc như một tester trong nhóm Scrum.
 • Tester có thể đánh giá rủi ro chất lượng trong một dự án Agile.
 • Tester có thể ước tính nỗ lực kiểm tra dựa trên nội dung trong mỗi vòng lặp (iteration) và rủi ro chất lượng.
 • Tester có thể giải thích thông tin liên quan để hỗ trợ các hoạt động kiểm tra.
 • Tester cần có thể giải thích cho các bên liên quan kinh doanh cách xác định các tiêu chí chấp nhận có thể kiểm tra.
 • Đưa ra một câu chuyện của người dùng, tester có thể viết các trường hợp kiểm thử phát triển dựa trên kiểm thử chấp nhận.
 • Đối với cả hành vi chức năng và phi chức năng, testser có thể viết các trường hợp kiểm thử bằng cách sử dụng các kỹ thuật thiết kế kiểm tra hộp đen dựa trên các user stories.
 • Tester có thể thực hiện kiểm thử khám phá để hỗ trợ kiểm thử trong các dự án Agile.
 • Tester có thể nhớ lại các công cụ khác nhau có sẵn cho tester theo mục đích của họ và cho các hoạt động trong các dự án Agile.

Tải về nội dung Agile Tester Syllabus ở đây.