Khai giảng SQL for Testers

Khai Giảng: 20-05-2017 SQL for Testers Tham khảo nội dung khoá học SQL for Testers Tổng thời lượng: 6 giờ (học trong 2 buổi) Thời gian học: Buổi 1: Nội dung: Tìm hiểu về Hệ quản trị cơ sở dữ liệu (CSDL) + dữ liệu + SQL + làm bài test trên giấy Mục tiêu: Sau buổi này, học viên

Read More...