Kiến thức chung

E-mail hợp lệ

📧 Email hợp lệ theo chuẩn W3C là email có dạng:

1( atext / "." ) "@" ldh-str 1( "." ldh-str )

Trong đó, atext (được định nghĩa theo chuẩn [RFC 5322]) và ldh-str được định nghĩa theo chuẩn [RFC 1034].

Vì thế, email hợp lệ là email có dạng như sau:

/^[a-zA-Z0-9.!#$%&’+/=?^_`{|}~-]+@[a-zA-Z0-9-]+(?:.[a-zA-Z0-9-]+)$/

Ví dụ email hợp lệ: son-hoang.tester@example.com

Mời xem thêm email alias được sử dụng trong kiểm thử phần mềm.

Đoạn mã bên trên được gọi là regular expression, hay viết tắt là Regex.

Bạn có thể thử kiểm tra Regex trên qua trang web online này https://regexr.com

Happy testing!

You Might Also Like

One comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *