Chứng chỉ ISTQB, Thông tin

Cập nhật Đề cương ISTQB CTFL 2018

Cập nhật Đề cương ISTQB CTFL 2018

Klaus Olsen, trưởng nhóm biên soạn nội dung ISTQB® Foundation phát biểu:

“Nhóm biên soạn nội dung ISTQB® Foundation với sự góp mặt của đại diện các Ủy ban Quốc gia Thành viên ISTQB® trên toàn cầu; chúng tôi có nhiều kinh nghiệm đa dạng bao phủ phần lớn các dạng khác nhau trong lĩnh vực kiểm thử phần mềm. Tôi tự hào về nhóm biên soạn Đề cương và những người đã có nhiều đóng góp cho nhiệm vụ lớn lao này. So với phiên bản 2011, đề cương 2018 tập trung nhiều vào rà soát (review) và giảm nội dung quản lý kiểm thử. Chúng tôi đã loại bỏ nhiều mục tiêu học tập K1, từ 27 xuống còn 15 để giảm bớt yêu cầu thuộc lòng và tăng tập trung vào kiến thức có khả năng áp dụng được.”

Nội dung thay đổi trong đề cương ISTQB CTFL 2018.

Giảm số lượng Mục tiêu học tập (LO) K1 trong toàn đề cương. Giảm từ 27 (2011) còn 15 mục (2018).

Giảm trọng tâm Chương 5 – Quản lý Kiểm thử. Giảm từ 24 (2011) xuống còn 15 mục (2018)
Tăng cường kiến thức về rà soát (review) và thêm một phần K3 vào Chương 3. Phần 3.3 Phân tích Tĩnh bằng Công cụ đã được loại khỏi đề cương ISTQB CTFL 2018. Nó sẽ được đề cập trong đề cương ISTQB khác.

Tập trung hơn vào các kỹ thuật kiểm thử trong Chương 4. Phần 4.1 (2011) được chuyển sang Chương 1 và gộp vào phần 1.4 Quy trình Kiểm thử Cơ bản.

Trong nội dung đề cương mới có đề cập về Agile nhưng không mô tả chi tiết và cũng không nằm trong phạm vi CTFL. Tham khảo thêm nội dung ISTQB Agile Extension.

Giảm tập trung vào các kỹ thuật white-box (hộp trắng). Các mức K3 và K4 của phần này đã bị loại bỏ. Chúng sẽ được đề cập trong đề cương ISTQB khác.

Và dưới đây là một số thay đổi khác trong Đề cương Cơ bản 2018. Liên quan đến tiêu chuẩn:

  • Tiêu chuẩn IEEE Standard 829 được thay thế bởi ISO/IEC/IEEE 29119.
  • Tiêu chuẩn ISO 9126 được thay thế bởi ISO/IEC 25010.
  • Tiêu chuẩn IEEE 1028 được thay thế bởi ISO/IEC 20246.
  • Phần 1.6 Đạo đức Nghề nghiệp (Code of Ethics) đã được loại bỏ khỏi Chương 1. Nó được chuyển lên trang web ISTQB®.ORG.

Hiệu lực

Thời gian bắt đầu áp dụng thay đổi mới này như sau:

Đối với Nhà cung cấp Đào tạo

  • Trong vòng 12 tháng kể từ ngày 04/06/2018, tất cả các nhà cung cấp đào tạo phải kiểm định / tái kiểm định đề cương 2018 nếu tài liệu đào tạo được trình bày bằng Tiếng Anh.
  • Trong vòng 18 tháng kể từ ngày 04/06/2018, tất cả các nhà cung cấp đào tạo phải kiểm định / tái kiểm định đề cương 2018 nếu tài liệu đào tạo được trình bày bằng ngôn ngữ khác Tiếng Anh.

Đối với Bài kiểm tra

  • Trong vòng 12 tháng kể từ ngày 04/06/2018, mọi bài tập theo đề cương 2011 bằng Tiếng Anh sẽ được thu hồi
  • Trong vòng 18 tháng kể từ ngày 04/06/2018, mọi bài tập theo đề cương 2011 bằng ngôn ngữ khác Tiếng Anh sẽ được thu hồi

You Might Also Like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *