Chứng chỉ ISTQB, ISTQB Certificate

ISTQB® 4.0 có gì mới

Tài liệu istqb 4.0
Tài liệu istqb 4.0

⭐ Về tổng thể, trong lần cập nhật này nhóm soạn thảo tài liệu đề cương ISTQB® đã bổ sung nhiều thông tin và kiến thức về kiểm thử phần mềm trong các dự án Agile.

Đề cương ISTQB® mới

Xem nội dung đề cương đầy đủ ISTQB online ở đây nhé.

Sau đây là tóm tắt nội dung đề cương ISTQB 4.0 mới:

Chapter 1: Kiến thức nền tảng về kiểm thử (180 minutes) 

 • Bạn sẽ nắm được các nguyên tắc kiểm thử phần mềm cơ bản, một số lý do tại sao các hoạt động kiểm thử là cần thiết trong quá trình phát triển phần mềm và một số mục tiêu kiểm thử. 
 • Bạn sẽ hiểu được quy trình kiểm thử phần mềm cơ bản, các hoạt động chính và những tài liệu do các hoạt động đó tạo ra.
 • Bạn sẽ hiểu được các kỹ năng không thể thiếu trong kiểm thử phần mềm 

Chapter 2: Kiểm thử trong suốt quá trình phát triển phần mềm (130 minutes) 

 • Bạn sẽ hiểu được cách kết hợp các phương pháp tiếp cận kiểm thử phần mềm khác nhau.
 • Bạn sẽ hiểu được các phương pháp phát triển phần mềm theo hướng kiểm thử (test-first approach) và DevOps.
 • Bạn sẽ nắm được các khác niệm về mức kiểm thử và loại kiểm thử khác nhau, cũng như kiểm thử trong quá trình vận hành hệ thống như kiểm thử xác nhận và kiểm thử hồi quy 

Chapter 3: Kiểm thử tĩnh (80 minutes) 

 • Bạn sẽ nắm được các khái niệm cơ bản về kiểm thử tĩnh, quy trình review (rà soát) và các lợi ích của phản hồi sớm. 

Chapter 4: Phân tích và thiết kế test case (390 minutes) 

 • Bạn sẽ hiểu được các khái niệm kiểm thử hộp đen, kiểm thử hộp trắng, kiểm thử dựa vào kinh nghiệm để áp dụng vào dự án thực tế. 
 • Bạn sẽ hiểu được các phương pháp tiếp cận kiểm thử theo hướng phối hợp (collaboration-based test approach)

Chapter 5: Quản lý các hoạt động kiểm thử (335 minutes) 

 • Bạn sẽ nắm được kiến thức cơ bản về cách lập kế hoạch kiểm thử và ước lượng 
 • Bạn sẽ hiểu được rủi ro ảnh hưởng như thế nào đến các hoạt động kiểm thử
 • Bạn sẽ hiểu được cách giám sát và kiểm soát các hoạt động kiểm thử
 • Bạn sẽ hiểu cách quản lý cấu hình hỗ trợ cho quá trình kiểm thử
 • Bạn sẽ hiểu được cách báo lỗi rõ ràng, dễ hiểu, và hiệu quả

Chapter 6: Các công cụ kiểm thử (20 minutes) 

 • Bạn sẽ hiểu được cách phân loại các công cụ, những rủi ro tiềm ẩn cũng như lợi ích tiềm năng của kiểm thử tự động.

Xem thêm Kinh nghiệm thi ISTQB V4.0

Những thay đổi chính

So với bản CTFL hiện tại (Version 2018 v3.1.1), thì bản ISTQB 4.0 có bổ sung thêm những kiến thức mới về kiểm thử phần mềm sau đây:

Chương 1

1.4.5. Roles in Testing

1.5.2. Whole Team Approach

1.5.3. Independence of Testing

Chương 2

2.1.3. Testing as a Driver for Software Development

2.1.4. DevOps and Testing

2.1.5. Shift-Left Approach

2.1.6. Retrospectives and Process Improvement

Chương 3

3.2.1. Benefits of Early and Frequent Stakeholder Feedback

Chương 4

4.5. Collaboration-based Test Approaches

4.5.1. Collaborative User Story Writing

4.5.2. Acceptance Criteria

4.5.3. Acceptance Test-driven Development (ATDD)

Chương 5

5.1.2. Tester’s Contribution to Iteration and Release Planning

5.1.5. Test Case Prioritization

5.1.6. Test Pyramid

5.1.7. Testing Quadrants

5.3.3. Communicating the Status of Testing

So sánh giữa ISTQB V3.1 và ISTQB 4.0

Vui lòng xem bảng so sánh chi tiết ở đây https://docs.google.com/spreadsheets/d/1nA9y8iV5JijwCCpB_m-KSP_jglbWJMUFFjE2L0CeKs8/edit?usp=sharing

Dưới đây là những phần bị xoá bỏ hẳn hoặc gom vào phần khác

Chương 1

 • 1.2.4 Defects, Root Causes and Effects

Chương 2

 • 2.2.4 Acceptance Testing
 • 2.3 Test Types
 • 2.3.1 Functional Testing
 • 2.3.2 Non-functional Testing
 • 2.3.3 White-box Testing
 • 2.3.4 Change-related Testing
 • 2.3.5 Test Types and Test Levels
 • 2.4.1 Triggers for Maintenance
 • 2.4.2 Impact Analysis for Maintenance

Chương 3

 • 3.2.4 Applying Review Techniques

Chương 4

 • 4.1.1 Categories of Test Techniques and Their Characteristics
 • 4.2.5 Use Case Testing

Chương 5

 • 5.1 Test Organization
 • 5.1.1 Independent Testing
 • 5.1.2 Tasks of a Test Manager and Tester
 • 5.2.2 Test Strategy and Test Approach
 • 5.2.4 Test Execution Schedule
 • 5.2.5 Factors Influencing the Test Effort

Chương 6

 • 6.1 Test Tool Considerations
 • 6.1.3 Special Considerations for Test Execution and Test Management Tools
 • 6.2 Effective Use of Tools
 • 6.2.1 Main Principles for Tool Selection
 • 6.2.2 Pilot Projects for Introducing a Tool into an Organization
 • 6.2.3 Success Factors for Tools

Chi tiết có thể tham khảo https://www.istqb.org/certifications/certified-tester-foundation-level

Nếu bạn cần tư vấn khóa học ISTQB  vui lòng liên hệ Zalo 09080405 không không năm. Cám ơn.

You Might Also Like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *